Hoppa till innehållet

Tomtbergaskolan

En tillbyggnad på grusplanen norr om den befintliga skolbyggnaden ska öka kapaciteten på Tomtbergaskolan med ytterligare cirka 400 elever. När utbyggnaden är klar finns det plats för cirka 840 elever i fyra paralleller i årskurserna F-6. Den befintliga skolbyggnadens och områdets kulturhistoriska värde ska bevaras.

Bild 1: Illustration från Kommunalvägen (Sundell Arkitekter). Vilket material fasaden på den tillkommande byggnaden ska ha är inte fastställt ännu. Bild 2: Baksidan. Bild 3: Interiör vy från ljusgården i den tillkommande byggnaden.

Plats för fler elever

På grusplanen norr om den befintliga skolbyggnaden ska Tomtbergaskolan byggas ut. Det ger plats för cirka 400 fler elever än idag. När utbyggnaden är klar finns det plats för cirka 840 elever i fyra paralleller i årskurserna F-6. Den befintliga skolbyggnadens och områdets kulturhistoriska värde ska bevaras.

I samband med bygget förbättras också tillgängligheten och utemiljöerna. En ny huvudentré skapas inom tillåtet avstånd från parkerings‐ och avlämningsplats. Den nya gång- och cykelbanan anläggs i västra delen av skolområdet och knyter an till Rådsparken och Kommunalvägen precis som tidigare.

Den röda markeringen i illustrationsplanen (Novamark) visar utbyggnaden, blått den nya gång- och cykelbanan och gult den framtida huvudentrén.

Skolgården ska utvecklas och förbättras och den mindre byggnaden som idag gränsar mot Huddinge Kyrkliga samfällighet kommer att rivas för att skapa friyta. Barnen kan även leka i Rådsparken, som finns i direkt anslutning. En mindre kulle naturmark ska bevaras och ett bullerskydd kommer att anordnas längs med Kommunalvägen. Idag är skolgården präglad av platta och hårdgjorda ytor vilket skulle kunna kompletteras med mer varierande terräng.

Förbättrad lekutrustning

Friytan per barn kommer att minska, delvis på grund av att utbyggnaden sker på nuvarande friyta men även på grund av att antalet barn i skolan blir fler. Det gör att det blir extra viktigt att öka kvaliteten på skolgården genom att till exempel förbättra lekutrustningen. I barndialogen har det kommit in önskemål om ny klätterställning, konstgräsplan, ställe där man kan träna och någonstans där man kan hänga inne.

För varutransporter ordnas det ett nytt lastintag mot Lagstigen som ska förbättra säkerheten genom att transporterna åtskiljs från de områden där man tar sig till och från skolbyggnaden.

Tidplan för projektet

Kvartal 2-4 2018: ny gång- och cykelväg samt ledningsarbeten
Kvartal 3 2018 - sommaren 2021: om- och nybyggnation av skolan
Hösten 2021: inflytt i skolan

Tomtbergaskolan V18 Luft 2048Px 0346
Vy över bygget i början av maj 2020.
Tomtbergaskolan_v7_Luft_2048px-0971.jpg
Tillbyggnaden på grusplanen norr om den befintliga skolbyggnaden fotograferad i februari 2020.

Vad gör vi nu?

 • Invändiga målningsarbeten i befintliga hus
 • Gipsarbeten i befintliga hus
 • Golvuppbyggnad befintliga hus
 • Byggnation av tak på nyproduktion
 • Montage fönster nyproduktion
 • Resning fackverk nyproduktion
 • Metallpartier i fasad nyproduktion

Tidigare

Våren 2020

 • Fyllningsarbeten
 • Förläggning av ventilation under grundplatta 
 • Dräneringsarbeten 
 • Betongarbeten 
 • Tätskiktsarbeten 
 • Invändig rivning 
 • Fönsterrenovering 
 • Montage av nya fönster och fönsterdörrar 
 • Stålförstärkningar invändigt i befintliga hus 
 • Montering väderskydd och takrenovering av befintliga hus 
 • Förberedande för nya avloppsledningar under befintliga hus 
 • Invändiga putslagningar planeras starta i januari 
 • Arbeten med yttre VA på framsida skolgård 
 • Montage av ventilation på vinden i befintliga hus 
 • Montage av avloppsledningar i befintliga hus 

Oktober-november 2019

 • Fyllningsarbeten
 • Förläggning av ventilation under grundplatta 
 • Sanering av oljespill 
 • Betongarbeten 
 • Tätskiktsarbeten 
 • Invändig rivning 
 • Sanering asbest invändigt 
 • Fönsterrenovering 
 • Fortsatta markarbeten med dränering, markventilation, pålning samt Yttre VA
 • Markarbete för bodetablering
 • Tungrivning och håltagning
 • Takrenovering
 • Invändiga putslagningar planeras starta i november 

Augusti-september 2019

 • Huddinge kommun justerar läget på gång- och cykelvägen under sommaren/hösten.
 • Pålning planeras starta i augusti.
 • Renovering av fönster planeras starta i augusti.
 • Tungrivning och håltagning planeras starta i augusti
 • Takrenovering planeras starta i september.
 • Betongarbeten planeras starta under hösten.

Juni-juli 2019

 • Bergschakt med omfattande sprängningsarbeten.
 • Jordschakt för tillbyggnaden samt för VA. 
 • Sanering av fjärrvärmerör innehållande asbest.
 • Invändig rivning.
 • Igensättningar av fönster och uteluftsdon i källarplan. 

April-Maj 2019

 • Bergschakt med omfattande sprängningsarbeten.
 • Lekutrustning och liknande rivs.
 • Fiber dras in till etableringen och platskontoret i Herrgården 
 • Jordschakt för tillbyggnaden samt för VA pågår. 
 • Undersökning angående kameraövervakning av byggarbetsplats pågår. 
 • Invändig rivning. 
 • Rivning av lastkaj samt utvändiga betongtrappor på baksidan av Hus A pågår. 

Februari-mars 2019

 • Den 25 februari planeras markarbetena att starta. Det kommer inledningsvis vara mycket schaktarbeten, sprängning och borttransport av jord- och bergmassor.
 • I februari påbörjas de förberedande arbeten som krävs för den kommande bodetableringen på skolgården.

Januari 2019

 • De inre undersökande rivningsarbetena är klara. Ny inmätning har genomförts för att bättre kunna se den befintliga konstruktionen.
 • Ledningsarbetena är klara runt skolan, dock har Skanova arbeten kvar längs gångvägen i Rådsparken.
 • Längs skolans västra fastighetsgräns anlägger Skanska en ny gångväg, för Huddinge kommuns räkning. I samband med detta tas bland annat parkeringsyta vid Kommunalvägen i anspråk. Gångvägen beräknas vara klar senast den 18 januari.
 • Den 9 januari påbörjas inhägnaden av arbetsområdet.
 • Under januari och februari iordningställs ett platskontor för produktionsledningen.
 • Soprummet på baksidan av skolbyggnaden rivs.