Tomtbergaskolan

En tillbyggnad på grusplanen norr om den befintliga skolbyggnaden ska öka kapaciteten på Tomtbergaskolan med ytterligare cirka 400 elever. När utbyggnaden är klar finns det plats för cirka 840 elever i fyra paralleller i årskurserna F-6. Den befintliga skolbyggnadens och områdets kulturhistoriska värde ska bevaras.

Bild 1: Illustration från Kommunalvägen (Sundell Arkitekter). Vilket material fasaden på den tillkommande byggnaden ska ha är inte fastställt ännu. Bild 2: Baksidan. Bild 3: Interiör vy från ljusgården i den tillkommande byggnaden.

Plats för fler elever

På grusplanen norr om den befintliga skolbyggnaden ska Tomtbergaskolan byggas ut. Det ger plats för cirka 400 fler elever än idag. När utbyggnaden är klar finns det plats för cirka 840 elever i fyra paralleller i årskurserna F-6. Den befintliga skolbyggnadens och områdets kulturhistoriska värde ska bevaras.

I samband med bygget förbättras också tillgängligheten och utemiljöerna. En ny huvudentré skapas inom tillåtet avstånd från parkerings‐ och avlämningsplats. Den nya gång- och cykelbanan anläggs i västra delen av skolområdet och knyter an till Rådsparken och Kommunalvägen precis som tidigare.

Den röda markeringen i illustrationsplanen (Novamark) visar utbyggnaden, blått den nya gång- och cykelbanan och gult den framtida huvudentrén.

Skolgården ska utvecklas och förbättras och den mindre byggnaden som idag gränsar mot Huddinge Kyrkliga samfällighet kommer att rivas för att skapa friyta. Barnen kan även leka i Rådsparken, som finns i direkt anslutning. En mindre kulle naturmark ska bevaras och ett bullerskydd kommer att anordnas längs med Kommunalvägen. Idag är skolgården präglad av platta och hårdgjorda ytor vilket skulle kunna kompletteras med mer varierande terräng.

Förbättrad lekutrustning

Friytan per barn kommer att minska, delvis på grund av att utbyggnaden sker på nuvarande friyta men även på grund av att antalet barn i skolan blir fler. Det gör att det blir extra viktigt att öka kvaliteten på skolgården genom att till exempel förbättra lekutrustningen. I barndialogen har det kommit in önskemål om ny klätterställning, konstgräsplan, ställe där man kan träna och någonstans där man kan hänga inne.

För varutransporter ordnas det ett nytt lastintag mot Lagstigen som ska förbättra säkerheten genom att transporterna åtskiljs från de områden där man tar sig till och från skolbyggnaden.

Tidplan för projektet

Kvartal 2-4 2018: ny gång- och cykelväg samt ledningsarbeten
Kvartal 3 2018 - sommaren 2021: om- och nybyggnation av skolan
Hösten 2021: inflytt i skolan