Brandskydd

Det finns en så kallad brandklausul i hyresavtalet. Där kan du se vem som ansvarar för vad i din lokal, angående brandskyddet.

Vi på Huddinge Samhällsfastigheter är skyldiga att arbeta systematiskt med brandskydd i alla våra fastigheter. Det gäller även dig som bedriver verksamhet i våra lokaler. Med systematiskt brandskyddsarbete, SBA, menas att du på ett organiserat sätt ska planera, utbilda, öva, dokumentera, kontrollera och följa upp brandskyddsarbetet.

Om det utbryter en brand

Rädda

Rädda dig själv och andra som är i fara, men utsätt dig inte för risker. 

Larma

Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. 

Varna

Varna alla som hotas av branden så att de också kan sätta sig i säkerhet. Tryck på eventuell larmknapp.

Begränsa

Begränsa eller släck branden om du bedömer att det är möjligt. 

Utrym

Utrym via närmsta utrymningsväg. Stäng alla dörrar efter dig, det fördröjer branden och den giftiga rökens spridning. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus! Om det brinner och trapphuset är rökfyllt – stanna där du är. Räddningspersonalen hjälper dig ut. Hiss får aldrig användas vid utrymning.