Vår kundtjänst är digital och hanteras av en AI-robot.

Vår kundtjänst är digital och hanteras av en AI-robot.

Här ger vi tips och råd för ett lyckat samtal. Om ditt samtal inte fullföljs korrekt, kontakta din fastighetsvärd på direktnummer.

Hoppa till innehållet

Miljö

En del av vårt miljöarbete är att välja grön el och miljövänliga material i våra fastigheter. En annan handlar om att ge hyresgästerna goda möjligheter att minska sin miljöpåverkan.

Skärmavbild 2018-02-13 kl. 01.39.17.png
Huddinge Samhällsfastigheter har 4 st egna bisamhällen med totalt 16 st bikupor.

Huddinge Samhällsfastigheters miljöarbete utgår från Huddinge kommuns miljöprogram 2017˗2021 som är ett mål- och handlingsprogram för kommunens ekologiska hållbarhet där även sociala och ekonomiska aspekter berörs. Programmet handlar till exempel om klimat, vatten, natur, gifter i miljön och samhällsplanering.

Miljöprogrammet antogs i kommunfullmäktige den 13 februari 2017. Utifrån nationella miljömål har mål och mått tagits fram för Huddinge. 

Huddinge kommuns miljöprogram 2017-2021

Sweden Green Building Council

Huddinge Samhällsfastigheter ingår i Sweden Green Building Council. Föreningen är öppen för företag och organisationer, i den svenska bygg- och fastighetssektorn, som vill utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen.

Sweden Green Building Council

Fokusområden 

Vi har fyra fokusområden inom miljö. Det gör vårt miljöarbete tydligare för såväl hyresgäster som medarbetare och gör det enklare att arbeta fokuserat med miljöfrågor.

1. Energi

Vi arbetar kontinuerligt för att minska användningen av el, värme, kyla och transporter. Vi optimerar självklart våra transporter och söker möjligheter till fossilfria energikällor. Elen i Huddinge Samhällsfastigheters verksamhet ska uppfylla kraven för miljömärkning, så kallad grön el. 

2. Material

När vi köper in material väljer vi alternativ som är miljövänliga, giftfria och hållbara, i så hög uträckning som möjligt. Vi har också ett system där vi redovisar miljövänliga produkter, för att det ska bli enklare att välja miljövänligt när man bygger nytt, renoverar eller sköter driften. 

3. Avfall

Huddinge Samhällsfastigheters hyresgäster har bra förutsättningar att sortera och återvinna avfall. Gemensamt minskar vi alltså mängden sopor och giftigt avfall. Ett exempel är matavfallet, som blir till biogas och gödsel. Gasen används som bränsle för bilar och lastbilar. Gödslet används för ekologisk odling.

4. Grönytor

Grönytefaktorn definierar hur väl en plats ökar den biologiska mångfalden och bidrar till en hållbar utveckling. Huddinge Samhällsfastigheter gör mycket för att öka grönytefaktorn. Vi planterar till exempel fler buskar som drar till sig fjärilar. Vi sätter ut bikupor och planterar perenner och träd. 

Publicerad:

Senast uppdaterad: