Hoppa till innehållet

Vi gör gröna val

Huddinge Samhällsfastigheter ska vara en ansvarsfull fastighetsägare, byggherre och
arbetsgivare avseende miljöaspekter och ekologisk hållbarhet.

 Vårt miljöarbete ska präglas av öppenhet och viljan att dela med sig av kunskap och samarbeta med andra aktörer i branschen. Miljöarbetet ska vara en naturlig och integrerad del av hela verksamheten med fokus på minskad klimatpåverkan, minskad energianvändning, sunda materialval, bevarande av biologisk mångfald och minskade avfallsmängder med återbruk i fokus.

Huddinge Samhällsfastigheters miljöpolicy

Huddinge Samhällsfastigheters miljöarbete utgår från Huddinge kommuns miljöprogram för 2022-2025. Miljöprogrammet ska bidra till att uppfylla de globala miljömålen i Agenda 2030 och de nationella miljömålen. Miljöprogrammet är kommunens övergripande styrande dokument för arbetet inom det ekologiska hållbarhetsperspektivet.

Huddinge kommuns miljöprogram 2022-2025

Huddinge Samhällsfastigheter ingår i Sweden Green Building Council. Föreningen är öppen för företag och organisationer, i den svenska bygg- och fastighetssektorn, som vill utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen.

Sweden Green Building Council

  

HUSF Drift 2048Px 9872
Som kommunalt bolag följer Huddinge Samhällsfastigheter den miljölagstiftning som finns samlad i miljöbalken. För vår del handlar det exempelvis om att minska energianvändningen i våra lokaler.

Energi

Vi arbetar kontinuerligt för att minska användningen av el, värme, kyla och transporter. Vi optimerar självklart våra transporter och söker möjligheter till fossilfria energikällor. Elen i Huddinge Samhällsfastigheters verksamhet ska uppfylla kraven för miljömärkning, så kallad grön el. 

Material

När vi köper in material väljer vi alternativ som är miljövänliga, giftfria och hållbara, i så hög uträckning som möjligt. Vi har också ett system där vi redovisar miljövänliga produkter, för att det ska bli enklare att välja miljövänligt när man bygger nytt, renoverar eller sköter driften. 

Avfall

Huddinge Samhällsfastigheters hyresgäster har bra förutsättningar att sortera och återvinna avfall. Gemensamt minskar vi alltså mängden sopor och giftigt avfall. Ett exempel är matavfallet, som blir till biogas och gödsel. Gasen används som bränsle för bilar och lastbilar. Gödslet används för ekologisk odling.

Grönytor

Grönytefaktorn definierar hur väl en plats ökar den biologiska mångfalden och bidrar till en hållbar utveckling. Huddinge Samhällsfastigheter gör mycket för att öka grönytefaktorn. Vi planterar till exempel fler buskar som drar till sig fjärilar. Vi sätter ut bikupor och planterar perenner och träd. 

 

 

Publicerad:

Senast uppdaterad: