Hoppa till innehållet

Nytt kommunhus

Huddinge kommun planerar för ett nytt kommunhus på vår fastighet Paradisbacken 33 i Huddinge centrum. I det nya kommunhuset ska service för invånarna, kommunens tjänstepersoner och ett nytt bibliotek rymmas.

Bild 1: White arkitekter


Kommunfullmäktige tog den 4 oktober 2021 beslut om att godkänna en fördjupad utredning om nytt kommunhus samt fastställde att det nya kommunhuset ska lokaliseras till fastigheten Paradisbacken 33. Huddinge Samhällsfastigheter utsågs till huvudman för det nya kommunhuset och är tillika fastighetsägare för Paradisbacken 33.

Just nu pågår arbete med att ta fram en detaljplan. Den nya detaljplanen möjliggör en utveckling och påbyggnad av den befintliga kontorsbyggnaden och ett nytt centralt huvudbibliotek där det idag är en markparkering. De två byggnaderna binds samman av ett torg.

För att långsiktigt säkra parkeringsbehovet för Huddinge centrum föreslås ytterligare två våningsplan på Paradisgaraget.

Man planerar för en ny entréplats och nya gång- och cykelbanor som kopplar ihop det som idag uppfattas som en sluten baksida av Huddinge centrum, med resten av Huddinge centrum och Sjödalstorget.

Cirka 1 250 medarbetare kommer att ha sin arbetsplats i det nya kommunhuset.

Våra befintliga hyresgäster på Paradistorget 4 erbjuds ersättningslokaler.

Gällande det nuvarande kommunhuset på Kommunalvägen, som Huddinge Samhällsfastigheter äger och förvaltar, har vi påbörjat en process tillsammans med kommunen kring vad dessa lokaler kan komma att användas till i framtiden.

Läs mer på Huddinge kommuns webbplats

Tidplan

Byggandet av ett nytt kommunhus beräknas ha en projekttid på cirka 5 år. Om allt går som planerat blir inflyttningen i det nya kommunhuset någon gång under 2027.