Hoppa till innehållet

Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka fel och brister i en anläggning för att förebygga skador på människor, egendom och miljö till följd av brand.

Brandskyddskontrollen innebär en prövning av den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt. I huvudsak kontrolleras att anläggningen överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk.

Södertörns brandförsvarsförbund är ansvarig för att brandskyddskontroller utförs (myndighetsutövning). De håller också reda på hur ofta kontrollen ska göras och aviserar fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren när det är dags.

Publicerad:

Senast uppdaterad: