Hoppa till innehållet

Kakor på husf.se

Vi använder cookies för att din upplevelse av vår webbplats ska bli så bra som möjligt. Genom att besöka webbplatsen godkänner du detta.

AVSLUTAT PROJEKT: OM- OCH TILLBYGGNAD

Trångsundsskolan, Trångsund

Trångsundsskolan hade behov av att effektivisera sina ytor. Två skolbyggnader revs och två nya huskroppar om cirka 3.000 kvm uppfördes med ny placering för att passa dagens behov.
testName

Trångsundsskolan invigdes i augusti 2022. Så här beskrev vi projektet inför byggstart:

Om- och tillbyggnaden kommer att öka kapaciteten på skolan med ytterligare 150 elever. När projektet är klart kommer det att finnas plats för cirka 900 elever i tre paralleller i årskurserna F-9. 

Hus C och Hus D kommer att rivas och ersätts med en ny souterrängbyggnad, Hus J, i tre plan. Hus F kompletteras med en tillbyggnad, Hus K. Övriga befintliga lokaler kommer att renoveras och rustas upp. 

De nya skolbyggnaderna värms med fjärrvärme och avses certifieras enligt Miljöbyggnad nivå Silver. Det ena huset kommer delvis ha sedumtak.

Trångsundsskolans nuvarande byggnadsbestånd.skiss2.pngHus C och D rivs på grund av för stora underhållsbehov.skiss3_NY.jpgNya byggnader hus K och hus J.

Utvecklad utemiljö

I samband med bygget kommer utemiljön och belysningen att utvecklas och förbättras för att skapa en inspirerande och trygg skolgård, med ytor för både lugn och aktiv lek. Genom att riva de mindre byggnaderna i dåligt skick får skolan även en utemiljö med öppnare känsla.

Projektet genomförs i samverkan med Arcona enligt kontraktsmodellen Partnering och beställare är Huddinge kommun.

Tidplan

Preliminär byggstart: juni 2020
Klart för inflytt: augusti 2022

Vad gör vi nu?

Vinter 2022

 • I Hus G pågår arbetet med renoveringen av skolans storkök. Storköksutrustningen är på plats och montering och i kopplingar pågår.

 • Nu genomförs driftsättning, injustering och kompletteringar samt det sista färdigställande innan samordnad provning och slutbesiktningen inför överlämnandet som sker strax innan jul.

Tidigare:

Höst 2022

 • Arbeten med storköket i Hus G fortgår. Den nya utbygganden på baksidan med nya diskrummet och fläktrum är färdigbyggt och ventilationsaggregatet är på plats. Det nya taket är lagt.

 • Invändigt i Hus G pågår installationer. Bland annat av Bioterias system för automatisk biologisk rengöring, som på ett miljövänligt sätt minskar fettansamlingar och lukter i hela ventilationen med hjälp av bakterier.

 • I början av november levereras all storköksutrustning. När den är färdigmonterad startar kompletteringar och därefter driftsättningar och injusteringar. 

Augusti 2022

 • Skolan invigdes i augusti och elever och personal flyttade in lagom till skolstarten. 
 • Arbete pågår med att färdigställa matsalen. 
220823 Trångsundsskolan Invigning 2048Px 7294
Artisten David Lindgren ledde invigningsceremonin. Här klipper Huddinge Samhällsfastigheters styrelseordförande Tomas Hansson (KD), grundskolenämndens ordförande i Huddinge kommun Jelena Drenjanin (M),och Trångsundsskolans rektor Kaj Majuri bandet som hålls upp av två elever från skolan.


Sommar 2022

 • Slutskedet för Hus K pågår för fullt med de sista invändiga arbetarna samt utvändigt markarbeten och finplanering runt huset.

 • Besiktningar pågår och överlämning sker under juli och den nya skolbyggnaden blir färdigställt och redo till skolstarten i augusti.

 • Nu har arbeten i Hus G: storkök och matsal påbörjats med bland annat renovering och uppfräschning av matsal, en ny utbyggnad för nytt diskrum och renovering av storköket. Arbetet i matsalen blir klart till skolstarten och ombyggnaden av storkök är färdigställt till i jul.

 • Under sommaren pågår markarbeten och andra utvändiga arbeten vilket innebär att delar av skolgården är en byggarbetsplats och avstängd för obehöriga.

Maj 2022

 • Bygget i Hus K pågår för fullt. I veckan färdigställde golv sina arbeten i hela huset. Montage av dörrar, glaspartier och pentryn blir snart helt färdigställt och kakelsättarna och målarna slutför sina kompletteringar. Styr genomför sin driftsättning och i slutet av maj påbörjar övriga installationsgrupper sina driftsättningar.
 • Nu har det även blivit dags att påbörja markarbeten runt Hus K innanför tungavstängningen.
 • Etapp 2 för ombyggnaderna i de befintliga skolbyggnaderna är nu överlämnat till skolan.
 • I slutet av maj kommer schaktningsarbeten påbörjas bakom storköket detta inför
  ombyggnaden och renoveringen av matsalen och storköket som kommer starta i sommar.

April 2022

 • Bygget i Hus K fortgår för fullt. Nu pågår arbetet undertak med montage av bärverk och iplattning. När undertaken är på plats kommer golvläggarna in i huset och påbörjar sina arbeten. Målningen i huset är så gott som klar förutom kommande kompletteringsarbeten.

 • Etapp 2 för ombyggnaderna I de äldre befintliga skolbyggnaderna är nu överlämnat till skolan, förutom det nya caféet som kommer att lämnas över till skolan i slutet av april.

Januari–mars 2022

 • Arbetet i Hus K fortgår med att el och styr slutför sina installationsarbeten och kabeldragningar ovan tak. Andra invändiga arbeten som pågår är fogningsarbeten runt fönster.

 • I de äldre befintliga skolbyggnaderna pågår invändiga ombyggnader och förbättringar. Etapp 1 har överlämnats till skolan och etapp 2 börjar närma sig sitt slutskede och överlämnas till skolan i början av april. Då får de bland annat ett nytt café till eleverna och nya och uppfräschade arbetsrum och grupprum till både lärare och elever.

 • I Hus K är plattsättningen så gott som klar. Nu pågår invändig målning och arbete med rör och ventilation.

 • I de äldre befintliga skolbyggnaderna – Hus A, B och H – pågår mindre invändiga ombyggnader och förbättringar med bland annat nya klassrum och grupprum, lärarrum och en ny cafédel. Dessa arbeten påbörjades strax innan jul och planeras vara avslutade i vår.

November-december 2021

 • I hus J är nu inflyttningen klar och skolverksamhet pågår för fullt.

 • I hus K pågår byggverksamheten för fullt. Utvändigt är fasadställningen nu nedmonterad och arbetet på taket är så gott som klart. Invändigt pågår enkling och uppbyggnader av väggar.

 • I mitten av november så påbörjas installationsdragningar i de invändiga väggarna innan de dubblas och stängs igen.

 • Parallellt med nybyggnaderna tar vi fram bygghandlingar för ombyggnaderna i de befintliga husen A, B och H. Planerad byggstart för ombyggnaderna ligger direkt efter årsskiftet.

September–oktober 2021

 • Hus J är har haft både godkänd slutbesiktning samt godkänt slutsamråd och är nu överlämnat till skolan. Möblering pågår för att bli redo att ta emot lärare och elever efter höstlovet.

 • Nu är stommen rest och taket klart för Hus K. Invändigt pågår golvavjämning och när det är slipat och färdigt så kommer rumsbildningen med uppbyggnad av väggar att påbörjas.

Augusti 2021

 • Under vecka 32 startar arbetet med stomresning för Hus K. Det innebär 3–9 tungtransporter varje vardag klockan 07.00–17.30 under ett par veckors tid. Den största mängden leveranser kommer att ske innan skolstart den 18 augusti. Samtliga tungtransporter kommer att övervakas och ledsagas av gående vakter från Tornslingan och hela vägen in på inhägnat arbetsområde. Samma rutiner gäller vid uttransport.

Juni–juli 2021

 • Mellan vecka 24 och vecka 32 kommer stora delar av skolgården att vara inhägnad och avspärrad.
 • Vid bollplan byggs en scen, bakom Hus F byggs nytt lekområde och på den övre skolgården färdigställs finplaneringen.
 • På den nedre skolgården startar vi med ledningsschakter och går vidare till grundläggning av Hus K.
 • Under juli månad gjuter vi plattan och borrar för bergkyla.
 • Vecka 32–33 kommer stommen för Hus K att resas. Invändigt i Hus J har golvläggning startat och under sommaren kommer ytskikt och installationer att färdigställas.
HUSF Trångsundsskolan 210601 0967
Arbete med nya gungställningar vid Trångsundsskolan 1 juni 2021.

Maj 2021

 • Utvändigt pågår arbeten med gjutning av murar, trappor, plattläggning samt montage av park- och lekutrustning i etapp I.
 • Trappan/gradängen mellan Hus B och nya Hus J inväntar grönskande plantering och belyst räcke för att bli ännu ståtligare.
 • Invändigt är plattläggare och målare klara för denna gång, och installatörer håller på att färdigställa ledningsdragningar i tak.
 • Montage av undertak startar i månadsskiftet.
210319 Trångsundsskolan 2048Px 0693
Trångssundsskolan i mars 2021.

Mars/april 2021

 • Utvändigt pågår gjutning av stödmurar och arbeten med terrassering för trappa och gradäng mellan Hus B och J.
 • Fasadarbeten startar inom kort med montage av fönsterbleck samt tvätt och klotterskydd.
 • Bibliotekets stora glaspartier kommer på plats.
 • Invändigt i Hus J händer det mycket i alla tre plan. I teknikrummet plan 1 har luftbehandlings-installationerna fått sällskap av shuntgrupper och rördragningar.
 • På plan 2 och 3 pågår dragningar av ventkanaler och rörstråk, och brandtätaren följer dem hack i häl.
 • Målaren är på plats och spacklar och målar alla ytterväggar så radiatorerna ska kunna monteras.
 • Snickarna har byggt hisschakt och klätt in trappor, och i biblioteket har gradängen tagit form.
 • Gradängen kommer sen att kläs med en mjuk skön heltäckningsmatta som tillsammans med bra belysning bjuder in till mysig läshörna.

Februari/mars 2021

 • Ventilationsaggregatet har lyfts in och kanalerna som ska försörja skolbyggnadens alla utrymmen med frisk luft har börjats dra i schakt och vidare ut i tak.
 • El och Rör har fått in alla sina installationer i väggarna och fortsätter nu med kanalisation och ledningar i tak.
 •  Arbeten med inklädnad av trappor etc fortsätter.
 • Under Sportlovsveckan (v 9), när skolverksamheten är begränsad, kommer vi att passa på att utföra lite störande arbeten i befintliga byggnader. I Hus B kommer håltagning och inkoppling av media till befintlig UC att ske. I Hus H kommer de ventilationskanaler som tidigare försörjde det forna Hus D att backas från fasad och lockas.
HUSF Trångsundsskolan 2048Px 0500

Januari/februari 2021

 • Nu har vintern kommit på riktigt och vi fokuserar på invändiga arbeten. Inomhus ger pelletspannan en behaglig arbetstemperatur och gjorda fuktmätningar indikerar att uttorkningen av platta och stomme följer beräkningarna fint.
 • Väggmontaget har varit igång sen nyåret. Det är en spännande fas där man dag för dag kan se hur den nya skolbyggnaden tar form med sina rumsbildningar.
 • I mitten av januari kommer våra installatörer på plats och börjar sina arbeten med rördragningar, kanalisation och fläktrumsarbeten.
 • I början av februari levereras ventilationsaggregaten som i Hus J kommer att vara placerade i plan 1.

November/december 2020

 • Nu är tätskiktet på tak lagt och alla fönster i fasad är monterade. Därmed har vi så kallat ”tätt hus” och vi kan påbörja processen med uttorkning av betongplatta och stomme. Under veckorna fram till julledigheten kommer invändiga ståltrapport att monteras och golven spacklas och avjämnas.
 • Utvändigt har det nya bollstängslet mot Hus J monterats och borrningen för bergkyla har genomförts. Nu är det bara återfyllning mot husgrund samt gjutning av stödmurar som kvarstår för vår markentreprenör innan vi tackar dem för den här gången och hälsar dem välkomna tillbaka i vår för finplaneringsarbetena runt Hus J.

September/Oktober 2020

HUSF Trångsundsskolan 200928 2048Px 0252 (1)
 • Under den kommande månaden ska både platta gjutas och stomme resas för Hus J.
 • Det innebär att det kommer bli den mest intensiva perioden vad gäller byggtransporter. Fredag, v 38, kommer det upp mot 20 transporter med betong för gjutning av plattan. Under veckan därpå blir det ytterligare en gjutetapp, tisdag eller onsdag. Under fredagen kommer sen kranbilen för stommontaget att levereras och ställas upp.
 • Montage av stommen startar v 40 och pågår drygt tre veckor. Under denna tid får vi räkna med 4-6 tungtransporter om dagen. Transporterna kommer att köra in och ut i motgående körriktning genom portalen. Detta för att klara den svängradie som transporterna kräver. Samtliga tungtransporter kommer att övervakas och ledsagas av gående från Tornslingan och hela vägen in på arbetsområdet. Detsamma gäller vid utfart.

Augusti 2020

 • Schakt- och sprängningsarbeten är nu färdigställda för nybyggnad av Hus J. Vi tackar för ert tålamod med de oundvikliga buller det inneburit. Nu startar lite mindre störande arbeten med yttre och inre VA samt isolering grund inför gjutning av plattan om några veckor.
 • Vid skolstart v 34 kommer den nya vägbommen in till skolområdet att driftsättas. Personalparkering samt parkering för lämning och hämtning är flyttad till parkeringsytan vid Stortorpshallen. Parkeringen nås enklast via den nybyggda ”Östra entrén” med gångväg och trappa från Hammartorpsvägen (se bild nedan).

Juli 2020

 • Det intensiva arbetet med rivning av Hus C och D som varit i full gång beräknas nu vara helt klart i månadsskiftet.
 • Parallellt med rivningen pågår friläggning och borrning av berg inför sprängningsarbeten.
 • Sprängning beräknas ske sista veckan i juli och därefter startar bergsschakter och borttransport av massor.

Juni 2020

 • Nu har vi fått bodetableringen på plats och så fort det efterlängtade sommarlovet startar för Trångsundsskolans elever den 11 juni så påbörjar vi inhägnad av arbetsområdet för Etapp 1.
 • Måndag 15 juni startar rivning av Hus C och D och rivningsarbetena förväntas pågå under ca 6 veckor.
 • Under juni månad utförs även schaktarbeten och ledningsomläggningar i mark, samt en infartsbom för att förhindra obehörig trafik in till skolområdet installeras.

 

Publicerad:

Uppdaterad: