Hoppa till innehållet

Brandskydd

Det finns en så kallad brandklausul i hyresavtalet. Där kan du se vem som ansvarar för vad i din lokal, angående brandskyddet.

Vi på Huddinge Samhällsfastigheter är skyldiga att arbeta systematiskt med brandskydd i alla våra fastigheter. Det gäller även dig som bedriver verksamhet i våra lokaler. Med systematiskt brandskyddsarbete, SBA, menas att du på ett organiserat sätt ska planera, utbilda, öva, dokumentera, kontrollera och följa upp brandskyddsarbetet.

Om det utbryter en brand

RÄDDA

Hjälp personer i omedelbar fara att utrymma via närmaste utrymningsväg.

LARMA

Larma genom att trycka på eventuell larmknapp och ringa 112.

SLÄCK

Om det bedöms möjligt, gör en första insats med tillgänglig släckutrustning.

ÅTERSAMLINGSPLATS

Enligt lokalens utrymningsplan.

(In English)

In case of fire or any emergency

RESCUE

Assist people in immediate danger to evacuate through the nearest exit.

ALERT

Alert by pushing eventual fire alarm button and dial 112.

EXTINGUISH

If considered possible, extinguish the fire with the provided fire fighting equipment.

REASSEMBLY POINT 

According to specific evacuation plan for the place .

Publicerad:

Senast uppdaterad: